MENU

Energieplan 2015-2020

In samenwerking met het Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen (VBBV) heeft Miko met zijn interne energiecoördinator een energiebeleidsovereenkomst (2015-2017) opgesteld.  Al de productieprocessen zijn energie technisch geanalyseerd en besparende maatregelen werden uitgetekend.

  • In kaart brengen van de energiestromen gebaseerd op metingen
  • Beoordelen van het energiegebruik
  • Bepalen, plannen en uitvoeren van maatregelen
  • Beoordelen van het resultaat van de maatregelen
  • Actualiseren van de geplande activiteiten
  • Informeren van het management over de voortgang

Jaarlijks moet er een monitoringsrapport worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Op die manier draagt Miko bij aan de realisatie van de Vlaamse doelstellingen op gebied van broeikasgasemissies en energie-efficiëntie.

Resultaten Monitoringsrapport 2015:

  • Er zijn 14 specifieke maatregelen gedefinieerd om het energieverbruik te doen dalen
  • In 2015 hebben deze maatregelen 43 ton CO2 bespaard
  • Daling van 2.2% van de EPI (energieprestatieindex) t.o.v. 2014 (referentiejaar)

Target: 3% dalen van energieprestatieindex in 2017 t.o.v. referentiejaar 2014

Link naar http://www.ebo-vlaanderen.be/Pages/default.aspx